[:de]LayerSlider[:en]LayerSlider[:]
slide_hungary
slider_1
silde_indonesia
slider_2
slider_3
slider_4
slider_5
slider_6
slider_7

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PDF formátum letöltése

Indu Comp Kft. (2890 Tata, Molnár utca 5.)
Mint Megrendelő/Vevő/

1. Általános szerződési feltételek hatálya
1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) a Megrendelő /Vevő/ által, illetve részére tett ajánlatra (és teljesítésre) és minden vele – a jelen ÁSZF hatályba lépését követően – kötött szerződésre irányadó. Jelen ÁSZF kizárólag abban az esetben nem képezi a Megrendelő és a Szállító (együttesen a továbbiakban úgyis, mint Szerződő felek vagy Felek) között létrejövő szerződés részét, amennyiben a Szerződő felek az egymással kötött szerződésben írásban kifejezetten másként állapodnak meg.
1.2. A Szállító által egyoldalúan meghatározott szerződési feltételek (pl. Szállítói Általános Szerződési Feltételek) abban az esetben sem képezik a Felek közötti szerződés részét, ha azok ellen a Megrendelő nem tiltakozik.
1.3. Megrendelő jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely esetben a módosítás hatályba lépését megelőző 15 naptári nappal a módosított ÁSZF-ről a vele tartós szerződéses kapcsolatban álló Szállítókat /Eladókat/ megfelelően tájékoztatja. A már megkötött ügyleteket az ÁSZF módosítása nem érinti.

2. Ajánlat
2.1. Szerződéskötésre irányuló írásban tett javaslat akkor minősül ajánlatnak, ha kellően meghatározott és jelzi az ajánlattevőnek azt a szándékát, hogy annak elfogadása esetén magát kötelezettségben állónak tekinti. A javaslat akkor minősül meghatározottnak, ha egyértelműen tartalmazza az áru megjelölését, a mennyiségét, a szállítási határidőt és az árat.
2.2. Az ajánlat akkor válik hatályossá, amikor igazoltan megérkezik a címzetthez, melytől kezdve az ajánlattevő ajánlatához kötve van.
2.3. Az ajánlat visszavonható, amíg a szerződést nem kötötték meg, feltéve, hogy a visszavonás az elfogadó nyilatkozat elküldését megelőzően érkezik meg a címzetthez. Az ajánlat hatályát veszti, amikor annak visszautasítása az ajánlattevőhöz megérkezik, illetve amikor a címzett ellenajánlatot küld vagy az ajánlatot módosítássokkal fogadja el.
2.4. Elfogadásnak minősül az ajánlat címzettjének ez irányú írásbeli nyilatkozata, mely akkor válik hatályossá, amikor az ajánlattevőhöz megérkezik.
2.5. Ha az ajánlatra adott válasz kiegészítéseket, korlátozásokat vagy egyéb módosításokat is tartalmaz, az új ajánlatnak minősül.

3. Szerződés létrejötte, tárgya
3.1. A felek között szerződés jön létre, amennyiben az ajánlat elfogadásra kerül. Keretszerződés esetén a megrendelés elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre a szerződés.
3.2. A Szerződés tárgya megnevezés, termékszám, mennyiség, szállítási határidő és mód, valamint fizetési feltételek alapján kerül meghatározásra. Az teljesítés akkor szerződésszerű, ha az áru
(a) a szerződésben vagy megrendelésben meghatározott feltételeknek és mennyiségi kikötéseknek megfelel,
(b) rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket Szállító a Megrendelőnek mintaként bemutatott,
(c) megállapodott módon és határidőben a Megrendelő részére átadásra került.

3.3. Szállító helyettesítő termék szállítására nem jogosult, kivéve, ha Megrendelő ahhoz előzetesen kifejezett és írásbeli hozzájárulását adta. Megrendelő jogosult a termék külső formáját és specifikációját érintő módosítást kérni. Amennyiben ezen változtatás kihatással lenne a szállítási határidőre vagy a megegyezett árra, a módosítás a Felek közös megegyezéséhez kötött.

4. Áru átadás-átvétele
4.1. Szállító köteles az árut a szerződésben/megrendelésben meghatározott mennyiségben és a Felek előzetes megállapodása alapján megfelelően tárolt, csomagolt módon szolgáltatni és szállítani. Amennyiben a Felek nem állapodnak meg meghatározott csomagolási illetve szállítási módban, úgy Szállító jogosult – a 4.2. pont betartásával a saját felelősségére – meghatározni a megfelelő csomagolási és szállítási módot.
4.2. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás teljes időtartama alatt megóvja. Szállító felelős minden olyan kárért, amely a nem megfelelő csomagolás miatt keletkezik.
4.3. A szállítás ellenkező megállapodás hiányában DDU fuvarparitás alapján történik, az átadás helye Megrendelő ellenkező rendelkezése hiányában H-2890 Tata, Molnár utca 5.
4.4. Szállító köteles a Megrendelőt megfelelő okirattal igazolt formában (pl. szállítólevél, fuvarlevél) – ellenkező megállapodás hiányában az átadást megelőző megfelelő határidővel – értesíteni arról, hogy az árut mikor és hol bocsátják a Megrendelő rendelkezésére.
4.5. Szállító köteles a Megrendelőt az áru lényeges tulajdonságairól és az áruval kapcsolatos fontos követelményekről előzetesen tájékoztatni.

5. Áru megvizsgálása
5.1. Megrendelő köteles minden egyes szállítmány mennyiségének és sérülésmentességének haladéktalan ellenőrzésére. Amennyiben a csomagolás láthatóan sérült, úgy a Megrendelő köteles a sérült csomagolás tartalmát tételesen ellenőrizni. Megrendelő az áru minőségi ellenőrzésére legkésőbb az átvételt követő 15 naptári napon belül köteles. A szúrópróbaszerűen elvégzett ellenőrzés elfogadott, amennyiben az átvett áru mennyiségének legalább 10 %-át ellenőrizte a Megrendelő. A minőségi és mennyiségi vizsgálatnak a helye, eltérő megállapodás hiányában, a Megrendelő telephelye
5.2. Megrendelő a részletekben való teljesítést kizárólag a Felek erre vonatkozó külön írásbeli megállapodása esetén köteles elfogadni.
5.3. Egyedi megrendelés vagy különleges feltételek/paraméterek szerint gyártott áru esetén, Szállító a szériagyártást/szériaszállítást megelőzően legalább egy mintapéldányt bocsát Megrendelő rendelkezésére, melynek elfogadásáról Megrendelő a Szállítót az átvételtől számított 15 naptári napon belül írásban értesíti. A mintában lévő esetleges hiba esetén Megrendelő köteles azt írásban Szállítóval közölni, aki köteles haladéktalanul egy megfelelő új mintát Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Szállító a hiba jelzését követő 3 héten belül nem bocsát megfelelő mintát a Megrendelő rendelkezésére, Megrendelő a szerződéstől elállhat.
5.4. Szállító, a Megrendelő részére szállított termékeket előzetesen – a Megrendelővel egyeztetett Ellenőrzési terv szerin – megfelelő vizsgálatnak veti alá. Megrendelő kérése esetén az ellenőrzésen részt vehet, valamint kérése esetén Szállító arról szóló leírást köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani (audit).

6. Csomagolás, jelölés
Amennyiben a Felek másképpen nem rendelkeznek, a szállítás és a csomagolás költségei a vételár részét képezik. Szállító köteles a csomagolást megfelelő jelzésekkel ellátni.

7. Kockázatátszállás
Szállító viseli a kárveszélyt, és az áruval, annak szállításával kapcsolatos minden költséget, ameddig az árut a fuvarparitásnak megfelelően át nem adja. Ettől az időponttól Megrendelő viseli a kárveszélyt és minden költséget (esetleges adót). Szállító az általa esetlegesen igénybe vett szállítmányozó és/vagy fuvarozó magatartásáért, úgy felel, mint saját magatartásáért.
8. Vételár és megfizetése, tulajdonjog fenntartás
8.1.Az árak ellenkező megállapodás hiányában, nettóban értendőek, melyhez – ÁFA-köteles ügylet esetén – hozzáadódik a mindenkor hatályos ÁFA, és ellenkező megállapodás hiányában euróban (EUR) kerülnek megjelölésre.
8.2. A vételár kiegyenlítése ellenkező kikötés hiányában banki átutalással történik, megfelelően kiállított számla ellenében, annak átvételétől számított 30 naptári napon belül. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vételár összegével Megrendelő bankszámláját Szállító bankszámlája javára visszavonhatatlanul megterhelték.
8.3. Megrendelő jogosult a Szállító által elismert vagy hatóságilag (bíróságilag) megállapított követelését beszámítás útján érvényesíteni.

9. Szerződésszegés, Szavatosság
9.1. A Szállító szerződésszerű teljesítése esetén követelheti Megrendelőtől a vételár megfizetését és a szerződésszerűen felajánlott teljesítés elfogadását. Megrendelő késedelme esetén Szállító köteles Megrendelőt írásban két alkalommal külön-külön 30 naptári napos póthatáridővel teljesítésre felszólítani. A vételár késedelmes megfizetése esetén a magyar Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) meghatározott késedelmi kamat jár. A kétszeri sikertelen felszólítás után Szállító a szerződéstől elállhat, és a leszállított áru Megrendelő költségén való visszaszállítását követelheti
9.2. Ha a Szállító nem teljesíti a szerződésben vállalt valamely kötelezettségét, vagy nem szerződésszerűen teljesít (ld. 9.6. pont) Megrendelő jogosult jelen pontban foglalt jogait gyakorolni és kártérítést követelni.
9.3. Szállító szavatolja, hogy a termék (áru) megfelel a jogszabályokban, hatósági előírásokban, illetve szerződésben foglalt valamennyi követelménynek, valamint a bemutatott mintának és alkalmas az általa elérni kívánt célra.
9.4. Megrendelő a Szállító hibás teljesítéséből fakadó igényeit írásban, az áru átvételétől számított 30 naptári napon belül köteles jelezni.
9.5. Amennyiben a szavatossági igény megalapozottnak bizonyul, Megrendelő választása szerint kijavítást, vagy cserét igényelhet. Ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget Szállító viseli. A megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben:
(a) Szállító a kijavításnak vagy cserének az igénybejelentéstől számított 30 naptári napos határidőn belül nem tesz eleget, vagy
(b) Szállító kijavítást illetve kicserélést nem vállalta,
(c) kijavítás, kicserélés az a) pontban megjelölt határidőn belül nem lehetséges.
Megrendelő a kijavításig vagy kicserélésig a vételár arányos részét visszatarthatja.
9.6. Szállító nem teljesít szerződésszerűen, ha a megrendelt árut
(a) nem, vagy
(b) határidőn túl, vagy
(c) nem a megrendelt mennyiségben, vagy
(d) nem a megrendelt minőségben, vagy
(e) nem a megrendelésben megjelölt helyre (ellenkező megállapodás hiányában Megrendelő telephelyére) szállítja, vagy
(f) termék nem felel meg a 9.3. pontban foglalt követelménynek.
9.7. Szállító köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szállító szerződést szegő magatartásából eredő kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Szállító késedelme Megrendelő egyidejű késedelmét kizárja. Szállító késedelme esetén Megrendelő köteles a Szállítót írásban 15 naptári napos póthatáridővel teljesítésre felszólítani. Amennyiben Szállító a póthatáridőn belül sem teljesít, vagy Szállító a teljesítéssel összesen 30 naptári napos késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és kártérítést követelni, vagy megfelelő mértékű vételárcsökkentést (maximum 20%) igényelni. Szállító késedelmes teljesítése esetén minden esetben köteles Megrendelő késedelmes teljesítésből származó kárát Megrendelő írásbeli felhívására, a felhívásban megjelölt határidőn belül Megrendelőnek maradéktalanul megtéríteni.

10. Szerződés időtartama, megszűnése
A szerződés ellenkező megállapodás hiányában az adott megrendelés teljesítésével és az ellenérték megfizetésével szűnik meg.

11. Vegyes rendelkezések
11.1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, az ÁSZF csak abban az esetben érvénytelen, ha a Felek a szerződést az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.
11.2. Jelen ÁSZF bármely feltételéről, vagy kikötéséről való lemondást nem lehet kiterjesztően értelmezni. Az adott feltételről vagy kikötésről való lemondást az adott félnek írásba kell foglalnia, és annak elfogadását a másik fél írásban igazolja vissza.
11.3. Bármely értesítést a Felek írásban kötelesek egymással közölni (ajánlott levél, bizonyíthatóan megkapott email, bizonyíthatóan megkapott fax, vagy futárszolgálat útján), szóban (pl. telefonos úton) tett közlést a Felek írásban megerősítik.
11.4. Jelen ÁSZF-re, valamint a Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó. Az ENSZ adásvételre vonatkozó előírásainak alkalmazása kifejezetten kizárásra kerül.
11.5. Minden jogvitára, melynek ezen szerződés az alapja, vagy az ebben foglaltakkal áll kapcsolatban, a felek a pertárgyértéktől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes helyi vagy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.